Welcome / Bienvenue / Benvinguts / Bienvenidos
For information about my translation services, please visit the main site.
Pour des informations sur mes services, merci de regarder le site principal.
Para información sobre mis servicios de traducción, visite el web principal.

La guia de CCOO i la manipulació de l’IEC

Ja tenim una altra de les moltes guies del llenguatge no sexista. Aquestes guies les escriuen persones que a la pregunta “com estan els teus pares?” deuen respondre “només tinc un pare”. La gent normal sabem que, segons el context, els noms masculins plurals de vegades es refereixen només a homes i de vegades es refereixen a homes i dones.

El pitjor de la guia de CCOO és la manipulació que fa de la Gramàtica de la llenguage catalana que està preparant l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Argumentant que no s’hauria d’emprar noms masculins plurals com “els treballadors” per a referir-se tant a homes com a dones, la guia de CCOO ens cita un fragment d’aquesta gramàtica:

La quasi totalitat de les categories nominals tenen gènere i nombre, i únicament mostren especificitats morfològiques els noms, els possessius i els pronoms. Els noms, perquè, a diferència de la resta de categories nominals, tenen gènere inherent: els noms són lèxicament masculins o femenins, enfront de les altres categories nominals que poden ésser masculines o femenines segons el context en què apareixen. Els possessius, perquè també presenten la categoria gramatical de persona, i els pronoms, perquè tenen persona i cas.

A partir d’aquest fragment, la guia de CCOO conclou: “Així doncs, cal tenir clar que s’està utilitzant el gènere masculí i no pas el neutre.”

Quina manipulació! Aquest capítol està parlant dels gèneres de les paraules. Diu que tots els noms tenen una gènere: masculí o femení. Però aquí no diu res de la relació entre el gènere i el sexe. Per això, els autors d’aquesta guia haurien d’haver llegit la secció 10.1.2 (“La relació entre gènere i sexe en els noms que designen éssers sexuats”) del mateix document:

En els noms en què el gènere estableix oposicions de sexe, el masculí és la forma no marcada semànticament. El caràcter no marcat del masculí es pot constatar fàcilment en el valor extensiu d’aquest gènere en contextos plurals. Efectivament, un nom masculí plural (com els avis o els llops) pot designar un grup sexualment heterogeni de mascles i femelles, però un nom femení ha de fer referència necessàriament a un grup de femelles (com les àvies o les llobes). El caràcter no marcat del masculí es pot constatar igualment en el fet que la concordança amb mots de gènere diferent es fa en masculí (El meu pare i la meva àvia eren rossellonesos; tots els avantpassats meus són italians menys ells dos).

Els autors d’aquesta guia (per cert, oi que quan he dit “els autors” tots heu entès que podria incloure dones?) no poden utilitzar la gramàtica de l’IEC per a justificar l’ús de les formes dobles com “els autors i les autores”, perquè aquesta gramàtica ho deixa molt clar que aquestes formes són innecessàries.

Share: